The Romanoff family

Rodzina Romanoff 

 
 
 
 
 

Magdeburskie Użądlenie 1936

Członkowie Bolszewickich organizacji

Żydowscy (nie rosyjscy) bolszewicy


Tłumaczone na język polski przez Ola Gordon.

Chociaż oficjalnie nigdy nie stanowili więcej niż 1,8% ogółu ludności Rosji, odegrali bardzo nieproporcjonalną i decydującą rolę w bolszewickim reżimie, przez lata skutecznie dominując w sowieckim rządzie. Historycy na Wschodzie i na Zachodzie przez dziesięciolecia dla własnej wygody woleli ignorować ten temat. Ale fakty są niezaprzeczalne. Tę samą charakterystyczną cechą można zaobserwować teraz w federalnych i stanowych rządach Stanów Zjednoczonych, Kanady i wielu krajów Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczam listy członków Partii Bolszewickiej ? i administracji sowieckiej w tym okresie, sporządzonych przez Roberta Wiltona, przez 17 lat korespondenta londyńskiego Timesa, w oparciu o oficjalne raporty i oryginalne dokumenty, wskazujące na kluczową rolę Żydów w tych organach. Listy te po raz pierwszy opublikował Wilton w swojej wydanej w Paryżu w 1921 roku książce zatytułowanej "Les Derniers Jours des Romanoffs" [Ostatnie dni Romanowów]. Nie opublikowano ich ani w amerykańskim, ani w brytyjskim wydaniu "The Last Days of the Romanoffs" w roku 1920. Badania przeprowadzone przez Roberta Wiltona burzliwych lat 1917-1919 w Rosji wykazują jego szczere podejście do decydującej roli Żydów w ustanowieniu bolszewickiego reżimu.

W przedmowie do Les Derniers Jours des Romanoffs Wilton napisał: "Zrobiłem wszystko co w mojej mocy, by była to praca bezstronnego kronikarza, by nie stworzyć możliwości na krytykę czy być oskarżonym o uprzedzenia, podaję listę członków Komitetu Centralnego [Partii Bolszewickiej], Nadzwyczajnej Komisji [Czeka lub tajnej policji] i Rady Komisarzy funkcjonujących w momencie egzekucji rodziny cesarskiej.

"Wśród 62 członków Komitetu [Centralnego] byli: 5 Rosjan, 1 Ukrainiec, 6 Łotyszy, 2 Niemców, 1 Czech, 2 Ormian, 3 Gruzinów, 1….. i 41 (66%) Żydów.

"Nadzwyczajna Komisja (Czeka) w Moskwie liczyła 32 członków, w tym 1 Niemiec, 1 Ormianin, 2 Rosjan, 8 Litwinów i 23 (66%) Żydów.

"W Radzie Komisarzy Ludowych (sowiecki rząd) byli 2 Ormianie, 3 Rosjanie i 17 (77%) Żydów.

"Według danych dostarczonych przez radziecką prasę, na 556 ważnych funkcjonariuszy państwa bolszewickiego, w tym wyżej wymienionych, w latach 1918-1919 było: 17 Rosjan, 2 Ukraińców, 11 Ormian, 35 Letts [Łotyszy], 15 Niemców , 1 Węgier, 10 Gruzinów, 3 Polaków, 3 Finów, 1 Czech, 1 Karaim (Karaite: sekty)., oraz 457 (82%) Żydów."

"Jeśli czytelnik jest zdumiony znalezieniem żydowskich rąk w całej sprawie zabójstwa rosyjskiej rodziny carskiej, musi zwrócić uwagę na ogromną liczebną przewagę Żydów w sowieckiej administracji," pisze dalej Wilton.

Skuteczna władza rządowa, Wilton kontynuował (na stronach 136-138 tej samej edycji), spoczywa na Komitecie Centralnym Partii Bolszewickiej. W 1918 roku, donosił, organ ten liczył 12 członków, z których 9 (75%) było pochodzenia żydowskiego, a 3 pochodzenia rosyjskiego.

Tych dziewięciu to: Bronstein (Trocki), Apfelbaum (Zinowiew), Lurie (Larine), Borecki (Urycki), Wolodarski, Rosenfeld (Kamieniew), Smidowicz, Jankiel (Swierdłow) i Nakamkes (Stiekłow). Trzej Rosjanie: Uljanow (Lenin), Kyrylenko i Łunaczarski.

"Pozostałe rosyjskie partie socjalistyczne mają podobny skład," kontynuował Milton. "Skład osobowy ich Komitetów Centralnych przedstawia się następująco:"
Mieńszewicy (Socjal-Demokraci): 11 członków, wszyscy (100%) są Żydami.
Komuniści Ludowi: 6 członków, z których 5 (83%) to Żydzi i 1 Rosjanin.
Social Reolucjoniści (prawica): 15 członków, z których 14 (93%) to Żydzi i 1 Rosjanin (Czajkowski).
Social Rewolucjoniści (lewica): 12 członków, z których 10 (83%) to Żydzi i 2 Rosjanie.
Komitet Moskiewskich Anarchistów: 5 członków, z których 4 (80%) to Żydzi i 1 Rosjanin.
Polska Partia Komunistyczna: 12 członków, wszyscy (100%) to Żydzi , w tym Sobelson (Radek), Krokenal (Zagonski), and Szwarc (Golc).

"Te partie," powiedział Wilton, "pozornie przeciwne bolszewikom, są po stronie bolszewików po kryjomu, mniej lub bardziej, zapobiegają zjednoczeniu się Rosjan. Spośród 61 przywódców tych partii, 6 stanowią Rosjanie i 55 (90%) Żydzi. Bez względu na to jaką przyjmą nazwę, rewolucyjny rząd będzie żydowski."
[Choć bolszewicy pozwolili funkcjonować lewicowym ugrupowaniom politycznym tymczasowo i pod ścisłą kontrolą i w ograniczeniu, nawet te żałosne resztki zorganizowanej opozycji zostały dokładnie usunięte do końca 1921 roku.]

Według Wiltona, sowiecki rząd, czy Rada Komisarzy Ludowych (znana także pn. "Snowarkom") składał się z następujących osób:
KOMISARIAT Ludowy (Ministerstwo)
Przywódca: W.I. Uljanow (Lenin) Rosjanin
Sprawy Zagraniczne: G.W. Cziczerin Rosjanin
Narodów: J. Dżugaszwili (Stalin) Gruzin
Rolnictwo: Protian Ormianin
Rada Ekonomicznal: Lourie (Larin) Żyd
Zaopatrzenia w Żywność: A.G. Szlikter Żyd
Armia i Marynarka [wojsko]: L.D. Bronstein (Trocki) Żyd
Kontrola Państwa: K.I. Lander Żyd
Państwowe Grunty: Kaufmann Żyd
Praca: V. Szmidt Żyd
Pomoc Społeczna: E. Lilina (Knigissen) Żyd
Edukacja: A. Lunaczarski Rosjanin
Religia: Spicberg Żyd
Sprawy Wewnętrzne: Apfelbaum [Radomyslski] (Zinoviev) Żyd
Higiena: Anwelt Żyd
Finanse: I. E. Gukows [and G. Sokolnikow] Żyd
Prasa: Goldstein (Woldarski) Żyd
Wybory: M.S. Uricki Żyd
Sprawiedliwość: I.Z. Szteinberg Żyd
Uchodźcy: Fenigstein Żyd
Uchodźcy: Sawicz (Assystent) Żyd
Uchodźcy: Zaslowski (Asystent) Żyd

Wilton podsumował, że na 22 członków "Sownarkomu" było 3 Rosjan, 1 Gruzin, 1 Ormianin i 17 (77%) Żydów.

Wilton przedstawił również członków Centralnego Komitetu Wykonawczego:

Y. M. Solomon (Swierdlow) (szef) Żyd
Awanesow (Sekretarz) Ormianin
Breslau Żyd
Babtczinski Żyd
N. I. Bucharin Rosjanin
Weinberg Żyd
Gailiss Żyd
Ganzberg (Ganzburg) Żyd
Daniczewski Żyd
Starck Niemiec
Saks Żyd
Szeinmann Żyd
Erdling Żyd
Landauer Żyd
Linder Żyd
Wolach Czech
S. Dimanstein Żyd
Encukidze Gruzin
Ermann Żyd
A. A. Ioffe Żyd
Karkhline Żyd
Knigissen Żyd
Rosenfeld (Kamenew) Żyd
Apfelbaum (Zinowiew) Żyd
N. Krylenko Rosjanin
Krassikow Żyd
Kaprik Żyd
Kaoul Łotysz
Ulyanow (Lenin) Rosjanin
Latsis Żyd
Lander Żyd
Lunaczarsky Rosjanin
Peterson Łotysz
Peters Łotysz
Roudzoutas Żyd
Rosine Żyd
Smidowitcz Żyd
Stoutchka Łotysz
Nakhamkes (Steklow) Żyd
Sosnowski Żyd
Skrytnik Żyd
L. Bronstein (Trocki) Żyd
Teodorowicz Żyd
Terian Ormianin
Borecki (Uricki) Żyd
Teleszkin Rosjanin
Feldmann Żyd
Fromkin Żyd
Souriupa Ukrainiec
Czawczewadze Gruzin
Szeikmann Żyd
Rosental Żyd
Aszkinazi Imeretian
Karakhane Karaim [Karaite]
Rose Żyd
Sobelson (Radek) Żyd
Szlichter Żyd
Szikolini Żyd
Czklianski Żyd
Levine - (Prawdine) Żyd

W związku z tym, jak podsumował Wilton, wśród 61 członków, było 5 Rosjan, 5 Łotyszy, 1 Niemiec, 2 Ormian, 1 Czech, 1 Imeretian, 2 Gruzinów, 1 Karaim, 1 Ukrainiec i 42 (69%) Żydów.

Moskiewska Nadzwyczajna Komisja (Czeka), tajna policja sowiecka i poprzednik GPU, NKWD oraz KGB miała następujący skład:
F. Dzierżyński (Rufin, Selman), szef CZEKA; przybrane nazwisko zapożyczone od zesłanych na Sybir właścicieli zarekwirowanego majątku.
Y. Peters (zastępca) Łotysz
Czklowski Żyd
Kheifiss Żyd
Zeistin Żyd
Razmirowicz Żyd
Kronberg Żyd
Khaikina Żyd
Karlson Łotysz
Szaumann Łotysz
Leontowicz Żyd
Jakub Goldine Żyd
Galperstein Żyd
Kniggisen Żyd
Katzis Łotysz
Szillenkuss Żyd
Janson Łotysz
Riwkin Żyd
Antonof Rosjanin
Delafabre Żyd
Tsitkin Żyd
Roskirowicz Żyd
G. Swierdlow (brat szefa Centralnego Komitetu Wykonawczego) Żyd
Biesenski Żyd
J. Blumkin (morderca księcia Mirbacha) Żyd
Aleksandrowicz (partner Blumkina) Rosjanin
I. Model Żyd
Routenberg Żyd
Pines Żyd
Sachs Żyd
Daybol Łotysz
Saissoune Ormianin
Deylkenen Łotysz
Liebert Żyd
Vogel Niemiec
Zakiss Łotysz

Wśród wyŻszych funkcjonariuszy Czeka, 66% to Żydzi.

"Biorąc pod uwagę powyższe," Wilton podsumowuje: "nie ma powodu być zaskoczonym z powodu dominującej roli Żydów w zabójstwie carskiej rodziny. Gdyby było odwrotnie, byłoby zaskakujące."


Ten dokument nie jest chroniony prawem autorskim.
Kontakt.

POWRÓT DO: Prologu